หน้าแรก
ปณิธาน
ประวัติสภาคณาจารย์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาคณาจารย์
ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ.2522
ระเบียบสภาคณาจารย์ พ.ศ.2523
ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ.2551 
ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ.2551
ฉบับภาษาอังกฤษ
ระเบียบสภาคณาจารย์
1 กรกฎาคม 2552
ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์
ประกาศสภาคณาจารย์
ข่าวและสารสภาคณาจารย์
กิจกรรมสภาคณาจารย์
ผลงานสำคัญ
บทความพิเศษ
English
   
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
  :: โครงสร้างสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โครงสร้างสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

      สภาคณาจารย์มีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องต่างๆ ในรายละเอียดเพื่อเสนอต่อสภาฯ 2 ประเภท 
คือ คณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการเฉพาะกิจ


     คณะกรรมการประจำ ที่ได้จากการเลือกตั้ง ได้แก่
      1. คณะกรรมการบริหารประจำสภา
      2. คณะกรรมการจรรยาบรรณคณาจารย์ 
      3. คณะกรรมการวิชาการ
      4. คณะกรรมการกิจการอาจารย์
      5. คณะกรรมการกิจการนิสิต
      6. คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย


     คณะกรรมการเฉพาะกิจ
      แต่งตั้งโดยประธานสภาคณาจารย์ตามมติหรือความเห็นชอบของที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่
สภามอบหมายเป็นคราวๆ ไปทำเนียบประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ตำแหน่งทางวิชาการในขณะดำรงตำแหน่งประธานฯ)

1
ศ. นพ.ศริพร            วณิเกียรติ   พ.ศ. 2514 – 2516
2
รศ. นพ.เกษม           จิตรปฏิมา    พ.ศ. 2516 – 2517
3
ผศ. ดร.สุจิต            บุญบงการ    พ.ศ. 2517 – 2518
4
ผศ. ประหยัด           หงษ์ทองคำ    พ.ศ. 2518 – 2519
5
รศ. นพ.อติเรก  ณ ถลาง พ.ศ. 2519 – 2520
6
ศ. ดร.ประสม           สถาปิตานนท์ พ.ศ. 2520 – 2521
7
ผศ. ดร.โคทม อารียา  พ.ศ. 2521 – 2522
8
ผศ. ดร.วิทวัส  คงคากุล  พ.ศ. 2522 – 2523
9
ผศ. ดำรง                ธรรมารักษ์ พ.ศ. 2523 – 2525, 2530 - 2531
10
รศ. สุภาพ   ภู่ประเสริฐ   พ.ศ. 2525 – 2526
11
ผศ. ประณต  นันทิยะกุล พ.ศ. 2526 – 2527, 2528 – 2529, 2540 – 2541
12
รศ. น.สพ.สุจินต์ ชลายนคุปต์    พ.ศ. 2527 – 2528
13
รศ. ดร.พรรณทิพย์    ศิริวรรณบุศย์ พ.ศ. 2529 – 2530, 2536 – 2537
14
รศ. ดร.สุชาดา กีระนันทน์  พ.ศ. 2531 – 2532
15
รศ. บริบูรณ์   วงศ์สารศรี  พ.ศ. 2532 – ม.ค. 2533
16
รศ. ดร.พัฒนะ  ภวะนันท์ ม.ค. 2533 – 2533
17
รศ. ดร.สุรวุฒิ       ประดิษฐานนท์ พ.ศ. 2533 – 2534
18
รศ. ทพ. ดร.วสันต์ ตันติวิภาวิน พ.ศ. 2534 – 2535
19
รศ. ดร.สมพงษ์  ชูมาก  พ.ศ. 2535 – 2536
20
รศ. ทญ.โสภี   ชาติสุทธิพันธ์    พ.ศ. 2537 – 2538
21
ผศ. จำรูญ  ณ ระนอง   พ.ศ. 2538 – ก.พ. 2539
22
ผศ. ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล ก.พ. 2539 – 2540, พ.ย. 2546 – ก.พ. 2547
23
ศ. ดร.สมหวัง    พิธิยานุวัฒน์     พ.ศ. 2541 – พ.ย. 2542
24
ผศ. ชูชีพ  ฉิมวงษ์  พ.ย. 2542 – 2543
25
รศ. ทพ.ภาณุพงศ์  วงศ์ไทย พ.ศ. 2543 – 2544
26
รศ. ทพ.สุนทราพงศ์    ระพีสุวรรณ  พ.ศ. 2544 – 2545, 2545 - 2546, พ.ย. 2546
27
รศ. ดร.สุนันท์  พงษ์สามารถ   มี.ค. 2547 – 2547
28
รศ. ดร.อรพินท์  พานทอง   พ.ศ. 2547 – 2548, 2548 - 2549
29
ผศ. ดร.จุมพล   พูลภัทรชีวิน  พ.ศ. 2549 – 2550
30
รศ. ดร.พอพันธ์   วัชจิตพันธ์     พ.ศ. 2550 – 2551, 2552 – 6 ก.พ. 2552
31
รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ 10 ก.พ. 2552 - 30 ก.ย. 2552
32
รศ. ดร.สาธิต วงศ์ประทีป 2 ต.ค. 2552 - 6 ก.พ. 2553
33
ผศ. ภญ.วงแข หงษ์วิศิษฐกุล
(ชีวธาดาวิรุทน์)
12 ก.พ. 2553 - 6 ก.พ. 2554
34
ศ. ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 11 ก.พ. 2554 - 6 ก.พ. 2555
35
ผศ. ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 13 ก.พ. 2555 - 6 ก.พ. 2556
36
ศ. น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง 8 ก.พ. 2556 - 6 ก.พ. 2557
  ศ. น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง 7 ก.พ. 2557 - 6 ก.พ. 2558
  ศ. น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง 7 ก.พ. 2558 - 6 ก.พ. 2559
 
 
   
   
   
สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพ  10330
Email : facultysenate@chula.ac.th  Tel : +0-2218-7020-2 Fax : +0-2218-7036