หน้าแรก
ปณิธาน
ประวัติสภาคณาจารย์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาคณาจารย์
ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ.2522
ระเบียบสภาคณาจารย์ พ.ศ.2523
ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ.2551 
ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ.2551
ฉบับภาษาอังกฤษ
ระเบียบสภาคณาจารย์
1 กรกฎาคม 2552
ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์
ประกาศสภาคณาจารย์
ข่าวและสารสภาคณาจารย์
กิจกรรมสภาคณาจารย์
ผลงานสำคัญ
บทความพิเศษ
English
 

 

 

 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
  :: ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์
 


       ปี พ.ศ. 2545 อดีตประธานสภาคณาจารย์ เลขาธิการ และสมาชิกสภาคณาจารย์ กลุ่มหนึ่ง
ได้ดำริว่า สภาคณาจารย์ได้เกิดขึ้น และพัฒนาเติบใหญ่ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนานกว่า 30 ปี
จึงสมควรที่จะรวมกลุ่มอดีตสมาชิกและสมาชิกปัจจุบันเป็นชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์ (ชสจ.)
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อรวมขุมปัญญาในอดีตและปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ในการให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรม
สนับสนุนการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งจัดกิจกรรมสนับสนุนกิจการของ
สภาคณาจารย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม

     2. ส่งเสริมให้อดีตสมาชิกและสมาชิกสภาคณาจารย์ปัจจุบันได้ทำความรู้จักคุ้นเคย และรู้รัก
สามัคคี โดยให้ชมรมเป็นแหล่งที่พบปะสังสรรค์ได้

     3. แลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่อดีตสมาชิก สมาชิกปัจจุบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาต่างๆ
ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมหารายได้โดยการจัดดนตรีการกุศล 1 ครั้ง เพื่อจัดหาทุน
ให้กับกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของสภาคณาจารย์และมหาวิทยาลัย เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้โครงการ Art for All จัดทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการของสภาคณาจารย์
และจัดหาอุปกรณ์ให้สภาคณาจารย์ได้ใช้ในกิจการของสภาคณาจารย์

     สมาชิกชมรมฯ ซึ่งได้แก่ อดีตสมาชิกและสมาชิกปัจจุบัน มีหน้าที่ร่วมกันคือสร้างความสามัคคี
และถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถให้กันและกัน เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การ
พัฒนาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม


 ประธานชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์

         
1.
ศ. ดร.ประสม  สถาปิตานนท์   
มี.ค. 2545 – ธ.ค. 2548
2.
รศ. ประณต  นันทิยะกุล
ม.ค. 2548 – 20 มี.ค. 2552
3.
รศ. ดร.พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์      
21 มี.ค. 2552 - 20 มี.ค. 2554
4.
รศ. ดร.พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์  
21 มี.ค. 2554 - 20 มี.ค. 2556
5.
ศ. ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์     
21 มี.ค. 2556 - 6 ธ.ค. 2557
6.
รศ. ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (ปัจจุบัน)
21 มี.ค. 2558 - 20 มี.ค. 2560


            

กรรมการบริหารชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์ ชุดปัจจุบัน

1.
รศ. ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ประธานชมรม
2.
ประธานสภาคณาจารย์
(ศ. น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง)
รองประธานชมรม
3.
ผศ. ดร.พนิดา ดามาพงศ์ กรรมการ
4.
ศ. ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการ
5.
รศ. ดร.อรพินท์ พานทอง กรรมการ
6.
รศ. ดร.สุนันท์ พงษ์สามารถ กรรมการ
7.
รศ. ปาริชาติ ภู่สว่าง กรรมการ
8.
ศ. ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ กรรมการ
9.
อ. ภาวรรณ หมอกยา กรรมการ
10.
เลขาธิการสภาคณาจารย์
(รศ. ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ข้อบังคับชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545

ข้อ 1 ชื่อข้อบังคับ
        ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545"

ข้อ 2 วันใช้บังคับ
        ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2545 เป็นต้นไป

ข้อ 3 นิยาม
        ในข้อบังคับนี้
         "ชมรม"  หมายความว่า  ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         "กรรมการ" หมายความว่า กรรมการชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         "คณะกรรมการ"  หมายความว่า  คณะกรรมการชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         "มหาวิทยาลัย"  หมายความว่า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         "สภาคณาจารย์"   หมายความว่า  สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อ 4 ชื่อชมรม
        ชมรมนี้ให้ เรียกว่า "ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ใช้อักษรย่อ
ภาษาไทยว่า "ชสจ" และเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Chulalongkorn University Faculty
Senate Member Club" ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า "CUFSMC"

ข้อ 5 วัตถุประสงค์
        วัตถุประสงค์ของชมรม คือ
        1. เพื่อรวมขุมปัญญาในอดีตและปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในการให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรม
สนับสนุนการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ให้แข็งแกร่ง รวมทั้งกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
        2. ส่งเสริมให้อดีตสมาชิกและสมาชิกสภาคณาจารย์ปัจจุบัน ได้ทำความรู้จักคุ้นเคย และรู้รัก
สามัคคี โดยให้ชมรมเป็นแหล่งที่พบปะสังสรรค์
        3. แลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่อดีตสมาชิก สมาชิกสภาคณาจารย์ปัจจุบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาต่างๆ

ข้อ 6 เครื่องหมายชมรม
        เครื่องหมายชมรมเป็นรูปสัญลักษณ์พระเกี้ยวของสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านล่างมีข้อความว่า "ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ข้อ 7 ที่ตั้งชมรม
        ชมรมนี้ตั้งอยู่ที่ สำนักงานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุลจักรพงษ์
(ชั้นล่าง) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ                                                                                          

 

 

 


 
 
 
   
   
   
สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพ  10330
Email : facultysenate@chula.ac.th  Tel : +0-2218-7020-2 Fax : +0-2218-7036