หน้าแรก
ปณิธาน
ประวัติสภาคณาจารย์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาคณาจารย์
ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ.2522
ระเบียบสภาคณาจารย์ พ.ศ.2523
ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ.2551 
ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ.2551
ฉบับภาษาอังกฤษ
ระเบียบสภาคณาจารย์
1 กรกฎาคม 2552
ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย์
ประกาศสภาคณาจารย์
ข่าวและสารสภาคณาจารย์
กิจกรรมสภาคณาจารย์
ผลงานสำคัญ
บทความพิเศษ
English
 

 

 

 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 

ข่าวสภาคณาจารย์ ปีที่ 44

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
         
ภาคณาจารย์มุ่งหวังที่จะมีบทบาทสำคัญต่อมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่
เป็นตัวแทนคณาจารย์ทั้งปวงเพื่อให้คำแนะนำ และประสานงาน ด้วยความร่วมมืออันดี
ยิ่งกับฝ่่ายบริหาร คณาจารย์ นิสิต ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีในการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  โดยส่วนรวมอันจะ
เป็นผลดีีต่อสังคม และประเทศชาติสืบต่อไป...
                                  


                                    - สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
 
 

:: ปฏิทินกิจกรรม ::


การประชุมสภาคณาจารย์ ปีที่ 44 สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559) ดัง
นี้


ประจำปี 2558
ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 21 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 4 กันยายน 2558
ครั้งที่ 15/2558 วันที่ 18 กันยายน 2558
ครั้งที่ 16/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 18/2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 19/2558 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 20/2558 วันที่ 4 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 21/2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2558ประจำปี 2559
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มกราคม 2559
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 22 มกราคม 2559
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
(หมดวาระ 6 กุมภาพันธ์ 2559)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2558

วาระการเป็นสมาชิก 2 ปี
(วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)


ประเภทผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน
* กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  2 คน
* กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  2 คน

ประเภทผู้แทนส่วนงาน จำนวน 11 คน ส่วนงานละ 1 คน ได้แก่
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. คณะนิติศาสตร์
3. คณะเภสัชศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์
7. คณะเศรษฐศาสตร์
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9. คณะอักษรศาสตร์
10. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และ
11. สถาบันภาษา

 

 
 
   
   
   
สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพ  10330
Email : facultysenate@chula.ac.th  Tel : +0-2218-7020-2 Fax : +0-2218-7036